Výskyt vo svete

Orol skalný sa vyskytuje na všetkých kontinentoch severnej pologule. V rámci druhu vytvára 6 geografických rás (poddruhov), obývajúcich rôzne regióny sveta. Na území našej krajiny i celej Európy s výnimkou Iberského polostrova (Španielsko a Portugalsko) sa vyskytuje poddruh orol skalný európsky (Aquila chrysaetos chrysaetos). Jeho hniezdiská sa nachádzajú skoro v celej Európe, cez Britské ostrovy, Škandináviu, rozsiahle nížiny východnej Európy po Karpaty, Balkán i Alpy. Okrem Európy sa vyskytuje aj v západnej Ázii až po Altajské pohorie.

Orol skalný je na Slovensku i v Strednej Európe zriedkavým druhom. Početnosť európskej populácie je okolo 5500 párov.

Hlavnými európskymi hniezdiskami tohto druhu sú:
Španielsko 1200 – 1260
Nórsko 700 – 1000
Švédsko 550 – 750
Veľká Británia 400
horské oblasti Álp (Švajčiarsko, Francúzsko, Rakúsko) okolo 1000 párov.

V menšom počte sa vyskytuje v Bielorusku (40–50 párov), Nemecku (45–50 párov) a na Slovensku (okolo 140 párov).

europa