Manažment ochrany

Manažment ochrany orla skalného v Žilinskom kraji realizuje: ALCEDO – Združenie pre prírodu a krajinu.
Súčasné najdôležitejšie úlohy ochrany populácie orla skalného sú:

 • sledovanie stavu a vývoja populácie
 • lokalizácia ohrozených hniezd (vykrádaním, lesnými prácami, športovými aktivitami) a dôsledné
 • zabezpečenie ich ochrany
 • eliminácia prirodzených negatívnych faktorov (pády hniezd)
 • odbery krvných vzoriek za účelom identifikácie mláďat metódou genetických DNA analýz a
 • genetický výskum populácie
 • označovanie za účelom identifikácie ornitologickými a špeciálnymi krúžkami a mikročipmi
 • záchrana slabších mláďat z viackusových znášok na zvýšenie produktivity a stabilizácie populácie
 • výskum potravnej ekológie
 • zisťovanie kontaminácie znášok a uhynutých orlov ťažkými kovmi, chlórovanými uhľovodíkmi a
 • pod. a dodržiavanie zásad ochrany prostredia pred znečistením, prostriedkami na ochranu rastlín i
 • organickými zlúčeninami a ťažkými kovmi
 • výskum zdravotného stavu a rehabilitácia poranených a chorých jedincov
 • popularizácia a propagácia myšlienok ochrany orla skalného širokej verejnosti