Povinné zverejňovanie

Zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: „Realizácia protieróznych opatrení“
Výzva na predkladanie ponúk – „Realizácia protieróznych opatrení“.

Zákazka bude obstaraná v rámci realizácie aktivít financovaných Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce „Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020“.

Názov projektu: „Spoločne proti erózii a vysychaniu mokradí“

ITMS projektu: 304021S251

Stiahni súbor – Výzva
Príloha č. 1 – Projekt “Spoločne proti erózii a vysychaniu mokradí“ Stiahni súbor – Projekt
Príloha č. 2 – Tabuľka pre cenovú ponuku uchádzača Stiahni súbor – Tabuľka
Príloha č. 3 – Zmluva o dielo Stiahni súbor – Zmluva