Projekt: „Spoločne proti erózii a vysychaniu mokradí“

Začiatok Projektu: 15.9.2018
K
oniec projektu 30.11.2020

 

Stručný popis projektu:

Súčasné otepľovanie klímy mimoriadne zvýšilo dôležitosť zadržiavania vody v krajine a tým aj realizáciu opatrení proti vodnej erózii, ktorá sa počas prívalových dažďov prejavuje na vyschnutej krajine zvýšenou mierou. Vedúci partner projektu „1. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Valašské Meziříčí“ sa obnovou mokradí a realizáciou protieróznych opatrení zaoberá už najmenej tridsať rokov a vo vlastníctve má dokonca desiatku parciel mokradí. Zámerom projektu je spolu s Hlavným cezhraničným partnerom „ALCEDO, spoločnosť pre prírodu a krajinu“ vytvoriť spoločný medzinárodný odborný tím a realizovať súbor opatrení na desiatkach lokalít v Českej a Slovenskej republike. Personál bude spoločný, pretože Vedúci partner má v danej problematike dlhšiu prax. V Českej republike pôjde výlučne o prehĺbenie trojročným suchom vysušených mokradí a zanesených protieróznych tôni (26 lokalít). Špeciálne protierózne opatrenia budú vykonané pri prírodnej pamiatke „Čertove skaly“. Na Slovensku prebehne na začiatku monitoring procesu erózie, na základe ktorého bude spracovaný spoločný plán opatrení. Mokrade a protierózne priekopy budú následne, na základe spoločného plánu, prehĺbené.

Projekt je podporený z programu Interreg V-A SK-CZ a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovom objeme 209 628,59 EUR, z čoho na aktivity občianskeho združenia Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu sú podporené čiastkou 86102,- EUR.