Legislatívna ochrana

Orol skalný je na Slovensku chránený niekoľkými právnymi normami:

Zákon NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny definuje orla skalného ako chráneného živočícha.
Vyhláška MŽP SR č.24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Táto stanovuje spoločenskú hodnotu orla skalného na 100 000 Sk a suma sa môže zvýšiť až o 300 %.
Zákon NR SR č.15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Orol skalný je chránený tiež medzinárodnými dohovormi, ktoré ratifikovala aj SR:

CITES – Washingtonský dohovor o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.
„Bernský dohovor“ – o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a ich stanovíšť.
„Bonnský dohovor“ – o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov.
Všetky aktivity vykonávané v súvislosti s ochranou orla skalného na Slovensku sú podmienené výnimkami MŽP SR.