Život orla skalného – Biotop

 

Orol skalný uprednostňuje rozsiahle lesné komplexy s horskými lúkami a pasienkami. Na hniezdenie využíva ťažko dostupné terény v človekom málo rušených oblastiach.

Na stavbu svojich hniezd si najčastejšie vyberá skalné steny a staré lesy so zastúpením jedle v blízkosti rozľahlých otvorených priestorov. Najčastejšie umiestňuje hniezda od nadmorskej výšky 800 do 1200 m v miestach ťažko dostupných pre človeka. Okolo 50 % hniezd populácie orla skalného na Slovensku sa nachádza na jedliach. Zriedkavejšie orly stavajú hniezda na smrekoch, boroviciach, smrekovcoch a bukoch. Hniezda sú budované obyčajne na starých stromoch vo veku viac ako 100 rokov. V najbližšom okolí sa spravidla nachádzajú suché stromy, ktoré orly využívajú na odpočinok a nocovanie.

Zriedkavo môže orol hniezdiť aj v predhorí v blízkosti ľudských obydlí.

Rôzne biotopy orla skalného